شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4770خدمات درماني70آمپول - آب مقطر - 5ml1393/07/122000
4770خدمات درماني70آمپول - آب مقطر - 5ml1392/03/201800
4770خدمات درماني70آمپول - آب مقطر - 5ml1391/10/021200
4770خدمات درماني70آمپول - آب مقطر - 5ml1390/07/18850