چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5006خدمات درماني90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1393/12/091660000
5006خدمات درماني90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1393/12/091660000
5006خدمات درماني90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1393/11/131660000
5006خدمات درماني87آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1393/08/070
5006خدمات درماني80آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1393/08/050
5006خدمات درماني87آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1393/03/313260000
5006خدمات درماني90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1392/07/013260000
5006خدمات درماني90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1391/05/281165000
5006خدمات درماني90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1391/02/251627000
5006خدمات درماني90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1389/09/301473500