چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5005خدمات درماني90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 1ML1393/08/070
5005خدمات درماني87آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 1ML1393/03/31761000
5005خدمات درماني90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 1ML1392/07/01789000
5005خدمات درماني90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 1ML1391/02/03320000
5005خدمات درماني90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 1ML1390/12/07353000