جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1280خدمات درماني70آمپول - وراپاميل - 5mg/2ml1391/01/215400
1280خدمات درماني70آمپول - وراپاميل - 5mg/2ml1390/04/144900