چهارشنبه 11 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1277خدمات درماني70آمپول - وازوپرسين - 20pressoru/ml1392/09/2075000
1277خدمات درماني70آمپول - وازوپرسين - 20pressoru/ml1390/10/1057000