شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
14735خدمات درماني90آمپول - تريپتورلين - 11.25mg1393/10/284800000
14735خدمات درماني90آمپول - تريپتورلين - 11.25mg1393/09/016840000
14735خدمات درماني81آمپول - تريپتورلين - 11.25mg1393/07/290
14735خدمات درماني81آمپول - تريپتورلين - 11.25mg1393/03/276840000
14735خدمات درماني90آمپول - تريپتورلين - 11.25mg1393/03/276840000
14735خدمات درماني90آمپول - تريپتورلين - 11.25mg1392/07/016840000
14735خدمات درماني90آمپول - تريپتورلين - 11.25mg1392/05/156840000
14735خدمات درماني90آمپول - تريپتورلين - 11.25mg1391/12/083510000