چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1254خدمات درماني70آمپول - تري فلوپرازين - 1mg/ml1392/03/207200
1254خدمات درماني70آمپول - تري فلوپرازين - 1mg/ml1391/10/024500
1254خدمات درماني70آمپول - تري فلوپرازين - 1mg/ml1391/07/193500
1254خدمات درماني70آمپول - تري فلوپرازين - 1mg/ml1390/05/182500