دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1254خدمات درماني70آمپول - تري فلوپرازين - 1mg/ml1392/03/207200
1254خدمات درماني70آمپول - تري فلوپرازين - 1mg/ml1391/10/024500
1254خدمات درماني70آمپول - تري فلوپرازين - 1mg/ml1391/07/193500
1254خدمات درماني70آمپول - تري فلوپرازين - 1mg/ml1390/05/182500