سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1247خدمات درماني70آمپول - تريامسينولون استونايد - 40mg/ml 1ML1393/01/2629700
1247خدمات درماني70آمپول - تريامسينولون استونايد - 40mg/ml 1ML1392/03/2018500
1247خدمات درماني70آمپول - تريامسينولون استونايد - 40mg/ml 1ML1391/10/0211500
1247خدمات درماني70آمپول - تريامسينولون استونايد - 40mg/ml 1ML1390/05/188000