يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1238خدمات درماني70آمپول - ترانگزاميک اسيد - 100mg/ml 5ML1392/06/1715000
1238خدمات درماني70آمپول - ترانگزاميک اسيد - 100mg/ml 5ML1392/05/3011500
1238خدمات درماني70آمپول - ترانگزاميک اسيد - 100mg/ml 5ML1390/08/078400
1238خدمات درماني70آمپول - ترانگزاميک اسيد - 100mg/ml 5ML1390/08/015100