جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2708خدمات درماني70آمپول - ترامادول هيدروکلرايد - 50mg/ml 1ML1392/03/209600
2708خدمات درماني70آمپول - ترامادول هيدروکلرايد - 50mg/ml 1ML1391/10/026000
2708خدمات درماني70آمپول - ترامادول هيدروکلرايد - 50mg/ml 1ML1391/08/165000
2708خدمات درماني70آمپول - ترامادول هيدروکلرايد - 50mg/ml 1ML1390/05/183600