جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1229خدمات درماني70آمپول - توبرامايسين سولفات - 40mg/ml 2ML1393/10/21130000
1229خدمات درماني70آمپول - توبرامايسين سولفات - 40mg/ml 2ML1392/04/0597168
1229خدمات درماني70آمپول - توبرامايسين سولفات - 40mg/ml 2ML1391/05/3197168
1229خدمات درماني70آمپول - توبرامايسين سولفات - 40mg/ml 2ML1389/09/1823700