دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1216خدمات درماني70آمپول - دي اتيل پرازين - 6.5mg/ml1390/11/2411000