دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1205خدمات درماني70آمپول - تتراکوزاکتايد - 1mg/ml1392/05/3042000
1205خدمات درماني70آمپول - تتراکوزاکتايد - 1mg/ml1391/09/0830000
1205خدمات درماني70آمپول - تتراکوزاکتايد - 1mg/ml1390/08/0821500