دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1202خدمات درماني70آمپول - تتانوس اينومه گلوبولين - 250IU/vial 5ml1392/10/17445000
1202خدمات درماني70آمپول - تتانوس اينومه گلوبولين - 250IU/vial 5ml1392/07/23210000
1202خدمات درماني70آمپول - تتانوس اينومه گلوبولين - 250IU/vial 5ml1391/08/24210000
1202خدمات درماني70آمپول - تتانوس اينومه گلوبولين - 250IU/vial 5ml1391/02/12193000
1202خدمات درماني70آمپول - تتانوس اينومه گلوبولين - 250IU/vial 5ml1390/04/11168000