دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1201خدمات درماني70آمپول - تستوسترون انانتات - 250mg/ml1392/04/2324000
1201خدمات درماني70آمپول - تستوسترون انانتات - 250mg/ml1391/01/1416800
1201خدمات درماني70آمپول - تستوسترون انانتات - 250mg/ml1390/05/1816000