جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1200خدمات درماني70آمپول - تستوسترون انانتات - 100mg/ml1392/03/2020000
1200خدمات درماني70آمپول - تستوسترون انانتات - 100mg/ml1391/10/0214000
1200خدمات درماني70آمپول - تستوسترون انانتات - 100mg/ml1391/01/1410000
1200خدمات درماني70آمپول - تستوسترون انانتات - 100mg/ml1390/05/189600