سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1366خدمات درماني70آمپول - سوفنتانيل - 5mcg/ml 10ML1392/12/10130000
1366خدمات درماني70آمپول - سوفنتانيل - 5mcg/ml 10ML1392/11/02130000
1366خدمات درماني70آمپول - سوفنتانيل - 5mcg/ml 10ML1392/10/1548000
1366خدمات درماني70آمپول - سوفنتانيل - 5mcg/ml 10ML1391/07/2934000
1366خدمات درماني70آمپول - سوفنتانيل - 5mcg/ml 10ML1391/03/2317000
1366خدمات درماني70آمپول - سوفنتانيل - 5mcg/ml 10ML1390/05/1834000