شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2401خدمات درماني70آمپول - سوکسينيل کولين کلرايد - 20mg/ml1392/03/2019000
2401خدمات درماني70آمپول - سوکسينيل کولين کلرايد - 20mg/ml1390/05/188000