يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
17791خدمات درماني86آمپول - سوماتروپين - 10mg 1.5ml Pen1393/08/070
17791خدمات درماني86آمپول - سوماتروپين - 10mg 1.5ml Pen1393/03/113500000
17791خدمات درماني86آمپول - سوماتروپين - 10mg 1.5ml Pen1393/03/114000000
17791خدمات درمانيآمپول - سوماتروپين - 10mg 1.5ml Pen1392/07/083400000
17791خدمات درمانيآمپول - سوماتروپين - 10mg 1.5ml Pen1392/05/014000000