پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9807خدمات درماني70آمپول - سوماتروپين - 5mg/1.5ml 15u1392/05/011433000
9807خدمات درماني70آمپول - سوماتروپين - 5mg/1.5ml 15u1391/06/26770000