دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1161خدمات درماني90آمپول - سوماتروپين - 4u1392/06/26353500
1161خدمات درماني90آمپول - سوماتروپين - 4u1392/05/07353500
1161خدمات درماني90آمپول - سوماتروپين - 4u1391/08/16180000
1161خدمات درماني90آمپول - سوماتروپين - 4u1391/07/29175000