چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1679خدمات درماني70آمپول - سديم نيتريت (نيتريت سديم) - 300mg/10ml1394/04/165000000
1679خدمات درماني70آمپول - سديم نيتريت (نيتريت سديم) - 300mg/10ml1394/04/155000000
1679خدمات درماني70آمپول - سديم نيتريت (نيتريت سديم) - 300mg/10ml1388/09/2696500