شنبه 13 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8988خدمات درماني70آمپول - سديم کلرايد - 10ml1392/03/208500
8988خدمات درماني70آمپول - سديم کلرايد - 10ml1391/10/026400
8988خدمات درماني70آمپول - سديم کلرايد - 10ml1390/05/184600