سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1113خدمات درماني70آمپول - سالبوتامول - 0.5mg/ml 1ML (As sulfate)1392/03/206700
1113خدمات درماني70آمپول - سالبوتامول - 0.5mg/ml 1ML (As sulfate)1391/10/024200
1113خدمات درماني70آمپول - سالبوتامول - 0.5mg/ml 1ML (As sulfate)1391/06/283500
1113خدمات درماني70آمپول - سالبوتامول - 0.5mg/ml 1ML (As sulfate)1387/11/192300