چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2474خدمات درماني65آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/08/070
2474خدمات درماني90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/08/070
2474خدمات درماني90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/08/070
2474خدمات درماني87آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/08/070
2474خدمات درماني87آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/08/070
2474خدمات درماني65آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/05/2643000000
2474خدمات درماني90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/03/3121500000
2474خدمات درماني87آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/03/1122900000
2474خدمات درماني87آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/03/1122900000
2474خدمات درماني73آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/03/1133000000
2474خدمات درماني90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1392/11/1533000000
2474خدمات درماني90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1392/11/1531000000
2474خدمات درماني90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1392/11/1522000000
2474خدمات درماني90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1392/07/0144221300
2474خدمات درماني90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1392/04/1244221300
2474خدمات درماني90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1392/04/1241816500
2474خدمات درماني90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1392/03/2040500000
2474خدمات درماني90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1392/02/0918500000
2474خدمات درماني90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1392/01/2029000000
2474خدمات درماني90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1391/03/2326350000
2474خدمات درماني90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1390/11/2425500000