يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2473خدمات درماني90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1394/01/154350000
2473خدمات درماني90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1393/03/114350000
2473خدمات درماني64آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1393/08/070
2473خدمات درماني90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1393/08/070
2473خدمات درماني90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1393/08/070
2473خدمات درماني79آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1393/08/070
2473خدمات درماني79آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1393/08/070
2473خدمات درماني90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1393/04/214350000
2473خدمات درماني90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1393/03/114350000
2473خدمات درماني79آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1393/03/115600000
2473خدمات درماني79آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1393/03/115600000
2473خدمات درماني64آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1393/03/118900000
2473خدمات درماني90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1392/11/1511000000
2473خدمات درماني90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1392/11/158700000
2473خدمات درماني90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1392/11/156200000
2473خدمات درماني90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1392/07/014350000
2473خدمات درماني90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1392/04/178580000
2473خدمات درماني90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1392/03/2011300000
2473خدمات درماني90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1391/11/152900000
2473خدمات درماني90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1389/12/232900000