يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1094خدمات درماني70آمپول - رانيتيدين - 50mg/2ml1392/03/207200
1094خدمات درماني70آمپول - رانيتيدين - 50mg/2ml1391/05/214500
1094خدمات درماني70آمپول - رانيتيدين - 50mg/2ml1390/05/183600