دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1296خدمات درماني70آمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 300mg/2ml1393/11/289000
1296خدمات درماني70آمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 300mg/2ml1392/04/236000
1296خدمات درماني70آمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 300mg/2ml1391/07/194000
1296خدمات درماني70آمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 300mg/2ml1390/05/182700