پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1295خدمات درماني70آمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 50mg/ml 2ML1393/11/287000
1295خدمات درماني70آمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 50mg/ml 2ML1392/04/235200
1295خدمات درماني70آمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 50mg/ml 2ML1391/07/193500
1295خدمات درماني70آمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 50mg/ml 2ML1387/10/092500