دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
452خدمات درماني70آمپول - پروستاگلاندين اي 2 ( دينوپروستون ) - 5mg/0.5ml1394/01/011000000
452خدمات درماني70آمپول - پروستاگلاندين اي 2 ( دينوپروستون ) - 5mg/0.5ml1393/11/281000000
452خدمات درماني70آمپول - پروستاگلاندين اي 2 ( دينوپروستون ) - 5mg/0.5ml1386/10/16396500