جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
42خدمات درماني70آمپول - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 0.5mg/ml1393/08/113200000
42خدمات درماني70آمپول - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 0.5mg/ml1393/08/11320000
42خدمات درماني70آمپول - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 0.5mg/ml1392/08/042900000
42خدمات درماني70آمپول - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 0.5mg/ml1392/03/271788000
42خدمات درماني70آمپول - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 0.5mg/ml1391/12/201450000
42خدمات درماني70آمپول - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 0.5mg/ml1391/09/221450000
42خدمات درماني70آمپول - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 0.5mg/ml1390/11/241315000