شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1949خدمات درماني70آمپول - پروپرانولول - 1mg/ml 5ML1392/06/167500
1949خدمات درماني70آمپول - پروپرانولول - 1mg/ml 5ML1392/04/054800
1949خدمات درماني70آمپول - پروپرانولول - 1mg/ml 5ML1390/08/013400