پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1653خدمات درماني90آمپول - پروپوفول - 10mg/ml 20ML1393/07/19100000
1653خدمات درماني90آمپول - پروپوفول - 10mg/ml 20ML1392/06/1692000
1653خدمات درماني90آمپول - پروپوفول - 10mg/ml 20ML1392/02/0953000
1653خدمات درماني90آمپول - پروپوفول - 10mg/ml 20ML1391/07/1546500
1653خدمات درماني90آمپول - پروپوفول - 10mg/ml 20ML1391/02/2046500
1653خدمات درماني90آمپول - پروپوفول - 10mg/ml 20ML1361/01/2648000
1653خدمات درماني90آمپول - پروپوفول - 10mg/ml 20ML1390/05/1046000