جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1061خدمات درماني70آمپول - پرومتازين - 25mg/ml 2ML1392/11/3020000
1061خدمات درماني70آمپول - پرومتازين - 25mg/ml 2ML1392/03/2014000
1061خدمات درماني70آمپول - پرومتازين - 25mg/ml 2ML1391/10/0210000
1061خدمات درماني70آمپول - پرومتازين - 25mg/ml 2ML1390/05/188000