سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1058خدمات درماني70آمپول - پروژسترون - 50mg/ml1393/06/169500
1058خدمات درماني70آمپول - پروژسترون - 50mg/ml1392/03/209000
1058خدمات درماني70آمپول - پروژسترون - 50mg/ml1391/10/025600
1058خدمات درماني70آمپول - پروژسترون - 50mg/ml1390/05/184000