پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1057خدمات درماني70آمپول - پروژسترون - 25mg/ml1393/06/168500
1057خدمات درماني70آمپول - پروژسترون - 25mg/ml1392/03/207700
1057خدمات درماني70آمپول - پروژسترون - 25mg/ml1391/10/024800
1057خدمات درماني70آمپول - پروژسترون - 25mg/ml1390/05/183400