چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8501خدمات درماني90آمپول - پوراکتانت آلفا - 240mg/3ml1393/11/0111750000
8501خدمات درماني80آمپول - پوراکتانت آلفا - 240mg/3ml1393/08/070
8501خدمات درماني80آمپول - پوراکتانت آلفا - 240mg/3ml1393/03/1111750000
8501خدمات درماني90آمپول - پوراکتانت آلفا - 240mg/3ml1392/05/1511795500
8501خدمات درماني90آمپول - پوراکتانت آلفا - 240mg/3ml1391/12/175800000
8501خدمات درماني90آمپول - پوراکتانت آلفا - 240mg/3ml1390/04/214885000
8501خدمات درماني90آمپول - پوراکتانت آلفا - 240mg/3ml1390/11/155560000