سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1020خدمات درماني70آمپول - واکسن پنوموکک - 0.5ml1393/02/16650000
1020خدمات درماني70آمپول - واکسن پنوموکک - 0.5ml1392/09/04928818
1020خدمات درماني70آمپول - واکسن پنوموکک - 0.5ml1392/06/26967986
1020خدمات درماني70آمپول - واکسن پنوموکک - 0.5ml1392/06/26928818
1020خدمات درماني70آمپول - واکسن پنوموکک - 0.5ml1392/06/26687000
1020خدمات درماني70آمپول - واکسن پنوموکک - 0.5ml1392/06/20928818
1020خدمات درماني70آمپول - واکسن پنوموکک - 0.5ml1392/06/20687000
1020خدمات درماني70آمپول - واکسن پنوموکک - 0.5ml1392/06/20300000
1020خدمات درماني70آمپول - واکسن پنوموکک - 0.5ml1391/07/29532512
1020خدمات درماني70آمپول - واکسن پنوموکک - 0.5ml1391/07/25426368
1020خدمات درماني70آمپول - واکسن پنوموکک - 0.5ml1391/05/08532512
1020خدمات درماني70آمپول - واکسن پنوموکک - 0.5ml1391/03/02360000
1020خدمات درماني70آمپول - واکسن پنوموکک - 0.5ml1390/09/21255000