سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1018خدمات درماني70آمپول - پيروکسيکام - 20mg/ml1393/11/286500
1018خدمات درماني70آمپول - پيروکسيکام - 20mg/ml1392/03/205600
1018خدمات درماني70آمپول - پيروکسيکام - 20mg/ml1391/08/163500
1018خدمات درماني70آمپول - پيروکسيکام - 20mg/ml1391/01/292800
1018خدمات درماني70آمپول - پيروکسيکام - 20mg/ml1387/12/132000