يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
995خدمات درماني70آمپول - فني توئين - 250mg/5ml1392/12/2513000
995خدمات درماني70آمپول - فني توئين - 250mg/5ml1392/03/2011000
995خدمات درماني70آمپول - فني توئين - 250mg/5ml1391/10/027000
995خدمات درماني70آمپول - فني توئين - 250mg/5ml1391/07/196000
995خدمات درماني70آمپول - فني توئين - 250mg/5ml1390/05/183800