چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1635خدمات درماني70آمپول - فنيل افرين - 10mg/ml1392/06/1343700
1635خدمات درماني70آمپول - فنيل افرين - 10mg/ml1391/01/2622523
1635خدمات درماني70آمپول - فنيل افرين - 10mg/ml1388/12/0113000