يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1635خدمات درماني70آمپول - فنيل افرين - 10mg/ml1392/06/1343700
1635خدمات درماني70آمپول - فنيل افرين - 10mg/ml1391/01/2622523
1635خدمات درماني70آمپول - فنيل افرين - 10mg/ml1388/12/0113000