شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
986خدمات درماني70آمپول - فنتولامين مسيلات - 10mg/ml1393/02/0850000
986خدمات درماني70آمپول - فنتولامين مسيلات - 10mg/ml1393/01/2650000
986خدمات درماني70آمپول - فنتولامين مسيلات - 10mg/ml1390/11/1215000