دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
977خدمات درماني70آمپول - فنوباربيتال سديم - 200mg/ml 1ML1393/11/0512000
977خدمات درماني70آمپول - فنوباربيتال سديم - 200mg/ml 1ML1392/03/208800
977خدمات درماني70آمپول - فنوباربيتال سديم - 200mg/ml 1ML1391/10/025500
977خدمات درماني70آمپول - فنوباربيتال سديم - 200mg/ml 1ML1391/05/084500
977خدمات درماني70آمپول - فنوباربيتال سديم - 200mg/ml 1ML1390/04/203200