جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1355خدمات درماني70آمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 2ML1394/02/1414000
1355خدمات درماني70آمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 2ML1394/02/1314000
1355خدمات درماني70آمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 2ML1392/11/0219500
1355خدمات درماني70آمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 2ML1392/03/2012800
1355خدمات درماني70آمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 2ML1391/10/028000
1355خدمات درماني70آمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 2ML1390/05/185700