سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
974خدمات درماني70آمپول - پرفنازين - 5mg/ml1392/03/205600
974خدمات درماني70آمپول - پرفنازين - 5mg/ml1391/10/023500
974خدمات درماني70آمپول - پرفنازين - 5mg/ml1390/05/182300