پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1357خدمات درماني70آمپول - پنتازوسين - 30mg/ml 1ML1392/03/209000
1357خدمات درماني70آمپول - پنتازوسين - 30mg/ml 1ML1391/10/025600
1357خدمات درماني70آمپول - پنتازوسين - 30mg/ml 1ML1390/05/184000