دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6244خدمات درماني90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 100mcg/ml1393/06/252600000
6244خدمات درماني90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 100mcg/ml1393/06/252600000
6244خدمات درماني90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 100mcg/ml1392/06/262323000
6244خدمات درماني90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 100mcg/ml1392/05/012323000
6244خدمات درماني90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 100mcg/ml1392/05/011094000