چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6244خدمات درماني90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 100mcg/ml1393/06/252600000
6244خدمات درماني90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 100mcg/ml1393/06/252600000
6244خدمات درماني90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 100mcg/ml1392/06/262323000
6244خدمات درماني90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 100mcg/ml1392/05/012323000
6244خدمات درماني90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 100mcg/ml1392/05/011094000